vil: ([lom] it's the freakiest show)
[personal profile] vil
Najdroższy (zwłaszcza dla posiadających płatne konta) Kwiecie Eldżeja!


Użytkowniczki [livejournal.com profile] magdalith i [livejournal.com profile] dark_vanessa ze wzruszeniem i do akompaniamentu ckliwej muzyki pragną podziękować Wam za udział w pierwszym Tygodniu Spamera, zwanym wcześniej Tygodniem Pisania Pełnowartościowych Notek. Pisaliśmy (wszyscy, nawet ci niewyrabiający na zakrętach) dzielnie i z poświęceniem, z oddaniem słusznej sprawie i zasadom polskiej pisowni (no, na ogół).

Dlatego też dla wszystkich spracowanych mamy niespodzianki (autorstwa [livejournal.com profile] magdalith)!Zachęcamy do wklejenia jednego z powyższych do swojego profilu! Zauważcie, że specjalnie dla tych, którzy jeszcze nadrabiają są opcje za same dobre chęci! To nie tak, że tylko najbardziej wytrwali mogą się pochwalić troską o jakość Eldżeja!

A przy okazji: co myślicie o takiej formie pisania? Może kiedyś to powtórzymy? ;)

Dziękujemy raz jeszcze. Życie jest Eldżejem.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vil: (Default)
vil

March 2011

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 31  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:58 pm
Powered by Dreamwidth Studios