vil: ([nabokov] deadly demon)
[personal profile] vil
Wskazówka druga, która - mamy nadzieję - zainspiruje Was do napisania ciekawego tekstu o sobie, swoich najbliższych, społeczeństwie... albo o czymś zupełnie nieoczywistym na taki bodziec.Cień martwej jemiołuszki - ja byłem tym cieniem,
Rozbitym o pion szyby poziomym dążeniem
W fałszywy lazur, puchu popielatą smużką,
W odbite niebo wciąż lecącą jemiołuszką.
Patrząc z wnętrza, też mogłem sporządzać duplikat
Samego siebie, lampy, jabłka, talerzyka;
Kiedy noc odsłaniała okienna zasłona,
W ciemnym szkle komplet mebli unosił się ponad
Trawą - a jaka radość, jeśli śniegu dywan
Na tyle puchł, gdy widok trawnika zakrywał,
Że fotel albo łóżko tam dokładnie stało -
Wprost na tym śniegu, w owej krainie kryształu!

"Blady Ogień"
Poemat Johna Shade'a
(Vladimir Nabokov)
Prosimy o przeklejenie wskazówki do swojego wpisu lub zalinkowanie tego posta, by każdy wiedział, skąd zaczerpnęliście inspirację.

Jeśli macie ochotę wypromować się wśród użytkowników, którzy wezmą udział w zabawie, zachęcamy do umieszczania linków do gotowych wpisów w komentarzach poniżej. To może też zwiększyć ilość Waszych komentujących.

Klawiatury w ruch, powodzenia!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vil: (Default)
vil

March 2011

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 31  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 04:00 pm
Powered by Dreamwidth Studios