vil: (Default)
[personal profile] vil
Blues, jazz, world music... wszystko to, co pulsuje żywym rytmem, płynie leniwie gdzieś przed siebie na spokojnej (bardziej lub mniej) fali czystych, akustycznych dźwięków, wszystko to jest moją ścieżką dźwiękową na lato.

Ry Cooder to jeden z najbardziej uznanych gitarzystów bluesowych, znany z tego, że nie waha się zapuszczać w rejony muzycznie bardzo odległe muzyce Zachodu, nie tracąc przy tym umiejętności przemycenia klasycznego, gitarowego brzmienia, do którego "białe" ucho jest najbardziej przyzwyczajone. Ali Farka Toure pochodzi natomiast z Mali i uważany jest za gitarzystę najlepszego w kraju. Razem panowie stworzyli płytę błyskotliwą, która pokazuje, że blues pochodzi właśnie z Afryki. Nietuzinkowa, intrygująca rzecz.A czego Wy słuchacie latem?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vil: (Default)
vil

March 2011

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 31  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios